Pārdošanas noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. Šie Brentex OÜ e-veikala (turpmāk tekstā – “E-veikals”) tirdzniecības noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) attiecas uz pirkumiem, kas veikti Brentex OÜ e-veikalā. Preču pārdevēji ir Brentex OÜ (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”) oficiālie izplatītāji, informācija par kuriem ir atrodama šeit: https://brentex.lv/tirdzniec%C4%ABbas%20vietas. Noteikumi attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp personu (turpmāk tekstā – “Pircējs”) un Pārdevēju, kas rodas, iegādājoties preces Brentex OÜ e-veikalā.

1.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus, publicējot jaunos Noteikumus tīmekļvietnē https://brentex.lv/pardosanas-noteikumi. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp Klientu un Pārdevēju regulē noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.3. Klients pirms pirkuma veikšanas var Noteikumus saglabāt, izdrukāt un, ja nepieciešams, atkārtoti aplūkot, un, veicot pirkumu E-veikalā, Klients piekrīt Noteikumos minētajam.

1.4. Papildus šiem Noteikumiem pirkumam E-veikalā piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

2. PASŪTĪŠANA

2.1. Klients E-veikalā izvēlas preces un pievieno tās grozam.

2.2. Klients izvēlas piegādes veidu un vietu.

2.3. Klients apstiprina grozu un norēķinās par preci, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem maksājumu risinājumiem. Pirms rēķina apmaksas Klients pārbauda, vai rēķinā norādītā informācija atbilst faktiskajām Klienta vēlmēm.

2.4. Pārdevējs nosūta Klientam e-pasta vēstuli, apstiprinot pasūtījuma un maksājuma saņemšanu.

2.5. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā no brīža, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis pilnu pirkuma cenas summu, vai no nomaksas līguma parakstīšanas brīža.

2.6. Pārdevējs atgriež Klientam naudu par precēm, kuras neizdodas nokomplektēt, ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

2.7. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no E-veikalā noslēgtā pirkuma līguma, ja: prece ir noliktavā izbeigusies, E-veikalā sistēmas kļūdas dēļ ir nepareizi norādīta preces cena vai īpašības.

3. PREČU CENAS, APMAKSAS IESPĒJAS

3.1. Visas Brentex OÜ e-veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas euro un iekļauj PVN.

3.2. Klients par pasūtījumu norēķinās ar priekšapmaksu, samaksājot pilnu pirkuma cenu un piegādes maksu.

3.3. Par precēm var norēķināties Brentex e-veikala tiešsaistes vidē norādītajos veidos. Pasūtījuma cenai var tikt pievienota komisijas maksa atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Klientu un banku vai kredītkartes izsniedzēju.

4. PREČU SAŅEMŠANA

4.1. Preces var pasūtīt pie Brentex OÜ oficiālajiem izplatītājiem.

4.2. Preču saņemšana pie Brentex OÜ oficiālajiem izplatītājiem.

4.2.1. Preces tiek izsniegtas Brentex OÜ pārstāvniecību vai izplatītāju darba laikā.

4.2.2. Lai saņemtu preci, Klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase, autovadītāja apliecība) un pasūtījuma numurs. Ja Klients nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējs var atteikties izsniegt preci.

4.2.3. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts Klientam, ja no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ trešās personas ir ieguvušas savā valdījumā rēķina kopiju vai unikālo pasūtījuma numuru un uz to pamata saņēmušas preci.

4.2.4. Ja prece tiek saņemta pie Brentex OÜ oficiālā izplatītāja, piegādes maksa netiek piemērota.

4.2.5. Ja Klients neierodas pakaļ precei 14 kalendāro dienu laikā, Pārdevējs uzskata, ka Klients ir atteicies no pasūtījuma, un Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā atmaksā Klientam pirkuma summu, pārskaitot to uz kontu, no kura tika veikta pirkuma apmaksa.

4.3. PRECES PĀRBAUDE

4.3.1. Saņemot preci, Klients apņemas uzmanīgi atvērt preces iepakojumu, nesabojājot iepakojumu vai preci. Ja Klients atgriež preci, kuras iepakojums ir sabojāts Klienta neuzmanības dēļ, t. i., ja iepakojumu bija iespējams atvērt, to nesabojājot, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par radīto kaitējumu. Ja produkta iepakojumu nav iespējams atvērt, to nesabojājot/nesaplēšot, Klients nav atbildīgs par bojāto iepakojumu.

4.3.2. Ja, saņemot preci, Klients konstatē, ka viņam ir nosūtīta nepareiza prece vai prece ar defektiem, vai arī ja saņemtās preces stāvoklis neatbilst prasībām vai ir bojāts tās iepakojums, par to nekavējoties jāinformē Pārdevēja klientu apkalpošanas dienests.

4.3.3. Par Klienta iegādāto preci tās transportēšanas laikā ir atbildīgs Pārdevējs. Līdz ar preces saņemšanas brīdi ar tās bojājumiem vai zudumu saistītie riski pāriet Klientam.

5. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Klienta iesniegtos personas datus un pirkuma datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Klienta E-veikalā izdarītā pasūtījuma izpildei.

5.2. Pārdevējs apstrādā Klienta personas datus šādiem mērķiem:

5.3. E-veikalā izdarīto pasūtījumu izpilde;

5.4. E-veikala klientu attiecību pārvaldība un saziņa ar Klientu;

5.5. atbilžu sniegšana uz Klienta informācijas pieprasījumiem;

5.6. leģitīmās intereses;

5.7. patērētāju uzvedības izpēte;

5.8. pārdošanas statistikas datu apkopošana;

5.9. E-veikala pakalpojumu pārvaldība un attīstīšana.

5.10. Pārdevējs veic visus pasākumus (t. sk. administratīvos, tehniskos un fiziskos) klienta personas datu aizsardzībai. Piekļuve datu grozīšanai un apstrādei ir tikai īpaši pilnvarotām personām.

5.11. Veicot E-veikalā pirkumu bez piereģistrēšanās, tiek reģistrēts Klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un pasta adrese, ja tas ir nepieciešams preču piegādei Klientam.

5.12. Ja pircējs veic E-veikalā pirkumu bez piereģistrēšanās, viņa personas dati un pirkuma dati tiek glabāti 3 gadus no pirkuma veikšanas dienas.

6. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

6.1. E-veikals izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā Klienta izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes izmanto, lai vāktu informāciju par to, kā Klients izmanto E-veikalu, ar mērķi sniegt Klientam labāku lietotāja pieredzi.

6.2. E-veikals izmanto šādas sīkdatnes:

6.2.1. sesijas sīkdatnes, kuru mērķis ir nodrošināt E-veikala izmantošanas iespēju;

6.2.2. pastāvīgās sīkdatnes, kuru mērķis ir saglabāt atmiņā informāciju par darbībām, ko Klients veicis E-veikalā;

6.2.3. pirmo un/vai trešo personu sīkdatnes, kuru mērķis ir individualizēt Klientam attēlotās reklāmas un piedāvājumu saturu;

6.2.4. trešo personu analītiskās sīkdatnes, kuru mērķis ir optimizēt mārketinga komunikāciju.

6.3. Klients var savās ierīcēs saglabātās sīkdatnes dzēst un/vai bloķēt, mainot sava interneta pārlūka atbilstošos iestatījumus. Neizmantojot sīkdatnes, E-veikals var nestrādāt atbilstoši plānotajam un/vai daļa funkcionalitātes var nebūt Klientam pieejama.

6.4. Papildus analītiskajām sīkdatnēm E-veikals izmanto pikseļus (pixel tags, web-beacons), kuru mērķis ir nodrošināt Brentex OÜ tīmekļvietnes www.brentex.ee izmantošanas pārraudzību. Šajā procesā netiek izmantoti tādi dati, kas dod iespēju identificēt personu.

7. PREČU ATGRIEŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN ATMAKSA

7.1. Klientam ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu, 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas dienas, izņemot preces defektu gadījumā (skat. 9. punktu).

7.2. Lai atgrieztu preci, Klientam jānoformē rakstisks atteikuma iesniegums un jāiesniedz tas oficiālajam izplatītājam.

7.3. Izmantojot atteikuma tiesības, Klientam ir pienākums atgriezt preci Pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma iesniegšanas.

7.4. Klients var izmantot atteikuma tiesības, ja prece nav izmantota un nav bojāta. Visas preces, ko Klients vēlas atgriezt, ieteicams nosūtīt vai nogādāt atpakaļ vienkopu. Preces ieteicams atgriezt to oriģinālajā transportēšanas iepakojumā.

7.5. Atgrieztajām precēm (t. sk. to komplektā esošajām daļām) jābūt neizmantotām un nebojātām. Klientam ir tiesības iepazīties ar preci tādā veidā, kāds parasti ir atļauts veikalā, un Klients ir atbildīgs par jebkādu preces vērtības zudumu, kas radies, Klientam iepazīstoties ar preci citādi, nekā minētajā veidā.

7.6. Ja Klients atkāpjas no darījuma, Pārdevējs atgriež Klientam pirkuma summu kopā ar piegādes maksu nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma saņemšanas. Atmaksa tiek veikta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikta samaksa par pirkumu.

7.7. Ja Klients ir atgriežamo preci sabojājis tīšām vai neuzmanības dēļ, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preci atpakaļ vai pieprasīt radītā kaitējuma atlīdzināšanu.

7.8. 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz piekabēm ar papildu aprīkojumu, kas nokomplektēts pēc Klienta pasūtījuma.

8. PRETENZIJU IESNIEGŠANA UN ATBILDĪBA

8.1. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu iegādātās preces neatbilstību, kas konstatēta 2 gadu laikā no dienas, kad prece piegādāta klientam. Ja prece tiek pārdota gala patērētājam, tiek uzskatīts, ka neatbilstība līguma noteikumiem, kas atklājas 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes Klientam, ir pastāvējusi piegādes brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas vai

trūkuma būtību. Pircējs apņemas paziņot Pārdevējam par preces neatbilstību, t. i., iesniegt pretenziju ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas.

8.2. Pretenzijas vēlams nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi myyk@brentex.ee. Pretenzijā jānorāda Klienta vārds, uzvārds un kontaktinformācija, pretenzijas iesniegšanas datums, preces trūkums un pretenzijas saturs, pretenzijai jāpievieno pirkumu apliecinošs dokuments.

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai citām sekām, tostarp piegādes kavējumiem, kas radušies pasūtījuma izpildes gaitā Klienta sniegtas nepareizas informācijas dēļ, ja tas noticis no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pasūtīto preču nepareizas lietošanas dēļ.

9. CITI NOSACĪJUMI

9.1 Izstrādājumu attēli ir ilustratīvi

9.2 Preču cenas un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādā gadījumā Brentex OÜ patur tiesības atteikties no pārdošanas darījuma un samērīgā termiņā atgriezt naudu uz Pircēja bankas kontu.

+